Strona główna

Schemat projektu

Projekt: nr umowyLIDER/24/48/l-2/10/NCBiR/2011

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych

Okres realizacji projektu: 2011-2014

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów z przetwórstwa owoców i osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich, przy maksymalizacji produkcji wysokometanowego biogazu i zagospodarowaniu osadów pofermentacyjnych. Planowanym rezultatem projektu jest również charakterystyka osadów pofermentacyjnych, ocena ich oddziaływania na środowisko oraz wskazanie racjonalnego sposobu zagospodarowania tych odpadów. Potencjalnymi odbiorcami otrzymanych wyników badań są przedsiębiorcy sektora odnawialnych źródeł energii i przemysłu rolno-spożywczego, zainteresowani możliwością unieszkodliwiania odpadów w procesie fermentacji metanowej oraz rolnicy zainteresowani zagospodarowaniem osadów pofermentacyjnych.

Streszczenie projektu:

Uruchamianie procesu fermentacji metanowej w biogazowni, jak również utrzymanie odpowiedniej mikroflory w poszczególnych etapach procesu jest jednym z najbardziej istotnych etapów jej funkcjonowania. Zespół mikroorganizmów biorących udział w fermentacji metanowej obejmuje zróżnicowane pod względem pokarmowym grupy drobnoustrojów, ale synergistycznie zależnych od siebie. Zastosowanie biopreparatów w celu stworzenia warunków dla prawidłowego przebiegu fermentacji metanowej, wzrostu produkcji biogazu i podniesienia jego jakości wydaje się być obiecującą nową technologią posiadającą wielki potencjał. Jednak potrzebna jest bardziej szczegółowa wiedza na temat mechanizmów działania oraz interakcji między mikroorganizmami w obrębie ekosystemów. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i ekologicznego biopreparatu, który umożliwi zoptymalizowanie procesu fermentacji metanowej odpadów z przetwórstwa owoców i osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich, przy maksymalizacji produkcji wysokometanowego biogazu i zagospodarowaniu osadów pofermentacyjnych. Główny cel projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, do których należą:

  • charakterystyka potencjalnych substratów do procesu fermentacji metanowej, łącznie z określeniem ich biogazodochodowości;
  • prowadzenie procesu fermentacji metanowej w warunkach laboratoryjnych, z użyciem różnych kombinacji substratów, w różnych warunkach, z wykorzystaniem bioreaktorów w celu zoptymalizowania procesu;
  • określenie, z zastosowaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej, konsorcjum mikroorganizmów zasiedlających masę fermentacyjną podczas procesu fermentacji;
  • określenie właściwości drobnoustrojów pozyskanych lub wyodrębnionych z masy fermentacyjnej;
  • wyselekcjonowanie i dobór pożądanych szczepów drobnoustrojów w celu opracowania skutecznego biopreparatu;
  • ocena oddziaływania biopreparatu na przebieg procesu fermentacji metanowej;
  • analiza składu pozyskanego biogazu;
  • wskazanie sposobu zagospodarowania osadów pofermentacyjnych.

Cel projektu wpisuje się w zakres tematyczny Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do roku 2015 oraz założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjności państwa do 2020 roku, które zakładają wspieranie innowacyjności procesowej i produktowej oraz rozwój dyfuzji i transferu nowoczesnych rozwiązań z nauki do polskiej gospodarki.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości